Algemene voorwaarden praktijk Vitcraft

Voorwaarden aangaande sessies

Het is het doel van Vitcraft om de best mogelijke service te bieden aan cliënten en cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om dit doel te bereiken is het nodig om hieronder een aantal algemene voorwaarden te stellen. 

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Vitcraft: Praktijk voor hypnotherapie en indivduele vitaliteit. Lid van Beroepsvereniging Vereniging Alternatieve en Complementaire Therapeuten (VACT). In het bezit van het diploma Hynotherapie Practioner, Hypnotherapie Master Practioner, Vitaliteitscoach, Bachelor of Nursing
  • Client: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel niet diens vertegenwoordiger
  • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut en vitaliteitscoach wordt uitgeoefend
  • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut of vitaliteitscoach is verwezen

Commitment

Hypnotherapie en (vitaliteit) coaching is een samenwerking tussen hypnotherapeut/coach en de client. Vitcraft zet zich in om kennis en ervaring te gebruiken om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen voor de cliënt. Vitcraft gaat er echter vanuit dat de eigen inzet, commitment, motivatie  en verantwoordelijkheid van de cliënt om advies, suggesties en begeleiding te aanvaarden om zo tot het beste uiteindelijke resultaat te komen. 

Basis

Vitcraft kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Vitcraft de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding in samenspraak met de client. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien de cliënt gebruik maakt van de diensten geleverd door Vitcraft gaat de cliënt ermee akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens. Ook is het mogelijk dat er een audio-opname van de sessie gemaakt wordt.

Privacy

De privacy van de cliënt is voor Vitcraft erg belangrijk en Vitcraft doet haar uiterste best om de gegevens van de cliënt te beschermen. Om diensten aan de cliënt te kunnen leveren en de dienstverlening van Vitcraft aan de cliënt te kunnen waarborgen, heeft Vitcraft een aantal persoonsgegevens nodig. Vitcraft verwerkt deze gegevens omdat je gebruik maakt van diensten geleverd door Vitcraft en/of omdat deze zelf zijn versterkt door de cliënt. Dit geldt ook voor audio-opnamen van sessies. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Het verlenen en factureren van de geleverde diensten door Vitcraft
  • Het verzenden van eventuele nieuwsbrieven
  • Opslag van klantgegevens in de databank, om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren

Duur van sessie

De tarieven die Vitcraft hanteert gelden per sessie en niet per uur. Bij hypnotherapie is een sessie tussen de 90-120 minuten. Bij vitaliteit coaching is een sessie tussen de 60-90 minuten. Voor teamvitaliteit verschilt de tijd per sessie. Zie hiervoor ook de informatie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Betaling

Betaling dient aan Vitcraft contant of middels overschrijving plaats te vinden. De tarieven welke gehanteerd worden staan actueel op de website vermeld. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW. De cliënt ontvangt een factuur per sessie of afgenomen pakket. De client dient de factuur binnen 14 dagen na de eerste sessie betaald te hebben. 

Afspraak annuleren of verplaatsen

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient deze dit uiterlijk 24 uur van te voren kenbaar te maken bij Vitcraft door middel van mail, telefonisch contact of WhatsApp. Wanneer dit binnen de 24 uur gebeurt, is Vitcraft gerechtigd om de kosten van de gehele sessie voor de desbetreffende afspraak in rekening te brengen. De reden hiervoor is dat het op zo’n kort termijn vrijwel onmogelijk is om een andere cliënt in te boeken op de vrijgekomen tijd.

Verhindering vanuit Vitcraft

Vitcraft heeft het recht om overeengekomen consulten (sessies) te annuleren indien door omstandigheden, welke buiten de invloedsfeer liggen of waarvan Vitcraft bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte, tijdelijk verhinderd is de verplichtingen na te komen. Vitcraft neemt contact op om een nieuwe afspraak te maken. Mocht het om een blijvende verhindering gaan, dan wordt de overeenkomst ontbonden en zal Vicraft het resterende bedrag (afhankelijk van de afgenomen sessies) aan de cliënt terug betalen. 

Geen medische dienst

Vitcraft stelt geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor, levert geen medische diensten. Hypnotherapie en vitaliteitcoaching zijn geen vervanging van medische hulpverlening. Bij aanvragen gaat Vitcraft ervan uit dat de cliënt dit overlegd heeft met de behandelend arts of huisarts. Alle technieken en methodes zijn gebaseerd op vakkennis vanuit de hypnotherapie en (vitaliteit)coaching bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. Cliënt is hierbij ook duidelijk door Vitcraft geïnformeerd dat de cliënt niet stopt met medische behandelingen en/of voorgeschreven medicatie, zonder supervisie van behandelend (huis)arts en/of specialisten. Indien cliënt hier zelf voor kiest, dan is dit op verantwoordelijkheid van cliënt. 

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedere cliënt reageert op dezelfde manier op therapie, dit is net zo als bij medicijnen. Geen enkele therapeut of coach is in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen. Het advies en/of de begeleiding van Vitcraft is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. 

Aansprakelijkheid

Vitcraft sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Vitcraft verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Vitcraft.

Op voorwaarde dat vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Vitcraft verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Vitcraft nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Vitcraft om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Vitcraft te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult/sessie. Vitcraft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Met het aanvaarden van de algemene voorwaarden is het voor de cliënt duidelijk dat de diensten van Vitcraft door cliënt op vrijwillige basis worden aanvaard, zonder garanties en dat hypnotherapie en coaching geen vervanging zijn voor medische zorg of GGZ.

Klachtenregeling

Vitcraft is aangesloten bij Zorg voor ZZP. Klachtenregeling en geschilleninstantie. 


Het maken van een afspraak is automatisch aanvaarding van de algemene voorwaarden.

  • Vitcraft, Valkappel 50, 6674 BS, Herveld